Stadgar

Ladda ner i pdf

Stiftelsen Herulero i Lund

§1.
Stiftelsen Herulero i Lund har till ändamål att förvärva, äga och förvalta fast egendom för beredande av dels bostadsrum till i första hand studerande av Blekingska Nationen i Lund, dels gillestuga och expeditionslokal åt Blekingska Nationen i Lund.

§2.
Stiftelsen skall mottaga bidrag från fysiska och juridiska personer, som är intresserade av att stödja stiftelsen.

§3.
Stiftelsens firma skall vara ”Stiftelsen Herulero i Lund”.

§4.
Stiftelsen, som har egen förvaltning, förvaltas av en styrelse bestående av högst nio (9) ledamöter, av vilka Blekingska Nationen i Lund inspektor, proinspektor och kurator är självskrivna och med prokurator som kurators suppleant. Blekingska Nationen utser övriga ledamöter, varav en utgör representant för hyresgästerna, jämte högst tre (3) suppleanter. Nationens ledamöter utses för en period av tre (3) år.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom styrelsen sekreterare, kassör och husförman. Här angiven utom styrelsen utsedd befattningshavare är till styrelsen ständigt adjungerad.

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter, däribland ordförande och/eller vice ordförande, är närvarande. Beslut fattas av enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening  ordförande företräder.

Styrelsen må inom eller utom styrelsen tillsätta arbetsutskott för handhavande av styrelsens löpande angelägenheter.

§5.
Styrelsen förträder stiftelsen och tecknar dess firma. Styrelsen kan bemyndiga annan att företräda stiftelsen och teckna dess firma. Ett sådant bemyndigande kan när som helst återkallas.

§6.
Styrelsen äger, med beaktande av stiftelsen ändamål , förfoga över stiftelsens fast och lösa egendom. Styrelsen må även avhända sig stiftelsens fasta egendom eller del därav samt med gäld belasta sådan egendom.

§7.
Styrelsen åligger särskilt:

att förvalta stiftelsens fastighet, inventarier och övriga tillgångar,

att föra stiftelsen räkenskaper,

att fastställa närmare riktlinjer för uthyrning av lägenheter på för hyresgästerna så förmånliga villkor som möjligt,

att antaga för fastighetsförvaltningen behövlig personal alternativt träffa avtal med fysisk eller juridisk person utom stiftelsen och uthärda därför erforderliga instruktioner samt att i övrigt på bästa sätt främja stiftelsens ändamål, uppgift och utveckling.

§8.
Stiftelsens räkenskap är kalenderår. Styrelsen skall årligen före mars månads utgång avge berättelse över stiftelsens verksamhet under det gångna räkenskapsåret.

§9.
Stiftelsens förvaltning skall årligen granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor, som utses av Blekingska Nationen i Lund.

§10.
Revisionsberättelse och styrelsens förvaltningsberättelse skall före aprils månads utgång överlämnas till Blekingska Nationen i Lund, som beslutar om ansvarsfrihet.

§11.
Ändringar i och tillägg till dessa stadgar beslutas av stiftelsens styrelse och skall, för att bli gällande, godkännas av Blekingska Nationen i Lund.

§12.
Stiftelsen skall vara registrerad i stiftelseregistret.

§13.
Beslut om stiftelsens upplösning fattas av styrelsen och skall, för att bli gällande, stadfästas av Blekingska Nationen i Lund. I händelse av upplösning skall Stiftelsens egendom tillfalla Blekingska Nationen i Lund.

Stadgan senast antagen, 7 juni 2011 i Lund.